ROSABUD S.A.
ENDERUITITPL
RODO
W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ROSA–BUD S.A. w Radomiu przekazuje Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ROSA–BUD S.A. w Radomiu przekazuje Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest ROSA–BUD S.A. z siedzibą w Radomiu. Kontakt
z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail
rosabud@rosabud.pl lub pisemnie na wskazane poniżej adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani / Pan kontaktować się z wyznaczonymi przez administratora osobami. Kontakt taki może się odbyć drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail lub korespondencyjnie na adresy wskazane poniżej.

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane między innymi w celu:

  1. realizacji / wykonania konkretnej umowy np.: o usługi budowlane, o podwykonawstwo budowlane, o dzieło;

  2. realizacji / wykonania uprawnień i obowiązków wynikających z  konkretnej umowy np.:
    z tytułu gwarancji lub rękojmi;

  3. przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;

  4. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w takim celu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

W przypadku wyrażenia zgody Pana / Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji/ wykonania konkretnej umowy, w tym uprawnień i obowiązków wynikających z gwarancji
i rękojmi oraz przez okres 3 miesięcy od dnia jej całkowitej realizacji/ wykonania; albo przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz do 14 dni od dnia jego zakończenia,
a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych Pana / Pani dane będą przechowywane przez okres do 5 lat licząc od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody.

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, instytucjom
i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług, biurom pośrednictwa pracy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane zawsze na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie
z poleceniami administratora.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia zakresu ich przetwarzania.

Przysługuje Pani / Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani / Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu elektronicznego / maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani / Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres rosabud@rosabud.pl lub pisemnie na wskazane poniżej adres siedziby administratora tj. 26–600 Radom, ul. Gazowa 5/7.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub
z wyznaczonymi przez administratora danych osobami, korzystając ze wskazanych poniżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

[Administrator danych i dane kontaktowe osób wyznaczonych przez Administratora]

ROSA–BUD S.A. – administrator:

ROSA-BUD S.A., ul. Gazowa 5/7, 26–600 Radom, rosabud@rosabud.pl

osoba wyznaczona przez administratora: Pan Marian TUSZYŃSKI, m.tuszynski@rosabud.plROSA BUD S. A.

26-600 Radom, ul. Gazowa 5/7

konstrukcje stalowe
1555075231